ΕΦΚΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄ 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών.