Πώληση ακτινολογικού εξοπλισμού

Πωλείται: Ένας μαστογράφος SIEMENS

Ένας ψηφιοποιητής και ένας εκτυπωτής KODAK

Ένα πανοραμικό PLAMENKA

Ένα ακτινολογικό SIEMENS

Ένα οστεοπυκνόμετρο NORLAND

Πληροφορίες ατο τηλέφωνο: 6945849637 κα Ζάχου Φωτεινή