Υπ. Υγείας: Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ ́ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.29106/13 – 4 – 2018 υπουργικής απόφασης με θέμα « Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φρ οντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας»

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την Υπουργική Απόφαση:
Υ.Α. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟ Ο.Ι. – 9Ι61465ΦΥΟ-ΦΧ0