Υπ. Υγείας 18-11-2015: Τήρηση καταλόγου επικουρικών ιατρών και διαδικασία τοποθέτησης

Τήρηση καταλόγου επικουρικών ιατρών και διαδικασία τοποθέτησης

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ περιέχει τους εγγεγραμμένους ιατρούς και περιλαμβάνει σε 1η Φάση το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, την ημερομηνία κτήσης του τίτλου της ειδικότητας, την ύπαρξη εξειδίκευσης ή εμπειρίας.

Στην 2η Φάση θα προστεθούν και οι προτιμήσεις αφού πρώτα επεξεργαστεί η Υπηρεσία της Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα κατατεθούν έως την Τρίτη 7/7/2015.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4325/11-5-15 (ΦΕΚ47/Α), προκειμένου οι υποψήφιοι ιατροί και οι Φορείς να ενημερωθούν για  τη νέα διαδικασία έχουν αναρτηθεί τα παρακάτω αρχεία:

Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο τα αρχεία σε μορφή pdf:

Σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί:

  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: (περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης επικουρικού προσωπικού, αφορά τους υποψήφιους ιατρούς)
  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.doc (Μπορεί να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρει)
  • Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΙΙ ή ΙΙΙ ή ΙV ( Οι Ιατροί πρέπει να επιλέξουν 1 από τα 3 υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων που αντιστοιχούν στις 3 περιπτώσεις από τις οποίες ο Ιατρός πρέπει να επιλέξουν 1 περίπτωση, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής) Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής μιας μόνο υγειονομικής περιφέρειας ή ενός παραρτήματος του ΕΚΑΒ ή οποιουδήποτε άλλου συνδυασμού πέραν αυτών που αναφέρονται στην εγκύκλιο.

Σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι Φορείς για να αιτηθούν επικουρικό ιατρικό προσωπικό τα αρχεία είναι τα εξής:

  • ΕΓΚΥΚΛΙΟ (περιέχει όλες τις πληροφορίες στη παράγραφο Ζ. σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζουν οι φορείς για να αιτηθούν προσωπικό)

 

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων

Τμήμα Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Υπουργείο Υγείας – Τήρηση καταλόγου επικουρικών ιατρών και διαδικασία τοποθέτησης -Ενημέρωση 18-11-2015

Αρχεία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf Μέγεθος: 361.7 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.doc Μέγεθος: 45.5 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ι.doc Μέγεθος: 51 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΙΙ.doc Μέγεθος: 54 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης III.doc Μέγεθος: 54.5 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης IV.doc Μέγεθος: 53.5 KB
Υπόδειγμα Βεβαίωσης Δέσμευσης Πίστωσης.doc Μέγεθος: 60.5 KB
ΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΑΤΡΩΝ 42875.ΦΕΚ 1078. 6Υ6Σ465ΦΥΟ-ΝΣ6.pdf Μέγεθος: 289.1 KB
ΥΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΨΩΔΓ465ΦΥΟ-ΙΜ5.pdf Μέγεθος: 222.9 KB
ΦΕΚ 1078.Β.9.6.2015.pdf Μέγεθος: 118.2 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ.doc Μέγεθος: 43.5 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.xlsx Μέγεθος: 12.6 KB
31.7.15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 5 MB
4.09.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 884.2 KB
18.09.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 914.5 KB
8 10 2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 928.8 KB
6.11.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 953.8 KB
17.11.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 942.7 KB