Υπ. Υγείας: Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του Ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4139/13 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» – Eνσωμάτωση της κατ΄ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/369 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη νέων ψυχοδραστικών ουσιών στον ορισμό των ναρκωτικών

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση:

ΑΔΑ Ω9ΕΛ465ΦΥΟ-2Η9 – ΚΥΑ Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του Ν. 3459_2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)» κατ΄ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ)