Υπ. Υγείας: Τροποποίηση (7η) της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.20340/20.03.2018 Απόφασης, με θέμα: “Συγκρότηση και ορισμός μελών των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ