Υπ. Υγείας: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΘ-7ΔΥ) Εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 – Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ».

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

ΑΔΑ 7090465ΦΥΟ-Δ2Ψ – Τροποποίηση Εγκυκλίου-Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ