Υπ. Υγείας: Τροποποίηση της με αριθ. Υ9/οικ.70521/18-8-14 (ΦΕΚ 2243/Β/2014) Υ.Α.  όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 113385/31-12-2014 (ΦΕΚ 35/Β/14-1-2015) Υ.Α.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

6ΞΩΚ465ΦΥΟ-1Λ2