Υπ. Υγείας: Σχετικά με την εφαρμογή του 46ου άρθρου «Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας» της από 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 Α΄) και συμπληρωματική αυτής

ΑΔΑ: ΩΑΠΓ465ΦΥΟ-2ΝΓ – Σχετικά με την εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου «Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας» της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α΄)

ΑΔΑ: ΩΘ0Α465ΦΥΟ-ΕΡ7 – Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου «Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας» της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α΄)

Δείτε τις εγκυκλίους