Υπ. Υγείας: Διατάξεις σχετικές με δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας

ΑΔΑ: ΩΑΠΓ465ΦΥΟ-2ΝΓ – Σχετικά με την εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου «Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας» της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α΄)

ΑΔΑ: ΩΘ0Α465ΦΥΟ-ΕΡ7 – Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου «Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας» της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α΄)

Υπ. Υγείας γνωστοποίηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ 75 Α της από 30-03-2020 ΠΝΠ για άρθρο 32 περί διορισμού ιατρών άνευ ειδικότητας 6ΞΥ9465ΦΥΟ-Γ2Μ (1/4/2020)

Δείτε τις εγκυκλίους