Υπ. Υγείας: Συμπλήρωση – τροποποίηση του άρθρου 6 της υπ΄αριθμ. Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ 314 Β) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας».

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση:

YA Tροποποίηση (ΦΕΚ 314 Β) ΥΑ «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας»