Υπ. Υγείας: Συμπλήρωση της υπ’ αρ. πρωτ. Γ1γ/Γ.Φ.13,18/Γ.Π.οικ.19814/8-3-2018 εγκυκλίου με θέμα «Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού»

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

6ΣΡ7465ΦΥΟ-ΑΒΖ