Υπ. Υγείας:  Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 39 της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 (Β’ 4898) ΚΥΑ, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

ΑΔΑ 6ΘΛΑ465ΦΥΟ-ΛΟΛ – Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 39 της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ_Γ.Π.80157_31-10-2018 (Β 4898) ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ

Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 39 του ΕΚΠΥ ΦΕΚ 1318_17-4-2019 τΒ