Υπ. Υγείας: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 40 του ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) για τις μετατάξεις ιατρών.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΔΑ ΨΡ1Τ465ΦΥΟ-ΛΗ4 – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν.4368-16 ΦΕΚ 21 Α 21_2_2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ