Υπ. Υγείας: Θέμα: Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με την υπ΄αριθμ. Γ3δ/Δ.Φ.14/Γ.Π.οικ.58490/31.07.2016 (ΑΔΑ:ΩΙΥΩ465ΦΥΟ-ΩΟΗ) εγκυκλίου, με θέμα: «Οργάνωση, λειτουργία και ενιαίος καθορισμός διαδικασιών για την ανάπτυξη του Πιλοτικού Δικτύου των Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας».

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

6Η97465ΦΥΟ-ΖΡΑ