Υπ. Υγείας: Δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών από ειδική θυρίδα φαρμακείων λόγω ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών από ειδική θυρίδα φαρμακείων λόγω ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 – ΑΔΑ: Ω1Ξ3465ΦΥΟ-5Ψ1

Δείτε το έγγραφο: