Υπ. Υγείας: Ενημέρωση σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθ.7 Απόφασης της 265ης /10-11-2017 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. αναφορικά με τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Παιδιών 0 έως 18 ετών»

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΑΔΑ 73ΞΝ465ΦΥΟ-ΔΤΟ -Ενημέρωση σχετικά με έγκριση ΚΕ.Σ.Υ.για Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Παιδιών