Υπ. Υγείας: “Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) και την κατηγοριοποίησή τους”

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

ΑΔΑ 6ΑΔΞ465ΦΥΟ-ΒΨ5 – «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) και την κατηγοριοποίησή τους»