Υπ. Υγείας: Δημοσίευση του Νόμου 4272/2014 στο ΦΕΚ με θέμα: “Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση”.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

Γνωστοποίηση δημοσίευσης νόμου σε ΦΕΚ