Διαβίβαση εγγράφων Υπουργείου Υγείας από ΠΙΣ που αφορούν την <<Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλες για άσκηση των γιατρών>>.

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών <<ΛΑΪΚΟ>>

Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας <<ΘΡΙΑΣΙΟ>>

Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας