Υπουργείο Υγείας Παροχή πληροφοριών σχετικά με υποβολή δικαιολογητικών προς απόκτηση τίτλου ειδικότητας ή εξειδίκευσης σύμφωνα με μεταβατικές διατάξεις

ΑΔΑ ΨΛΖΝ465ΦΥΟ-2Ψ6 –