Υπουργείο Υγείας: “Καθορισμός των όρων τρίμηνης εκπαίδευσης των ιατρών ειδικότητας Παθολογίας και Καρδιολογίας στην Αιμοκάθαρση”