Υπουργείο Υγείας: Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου Υγείας, έτους 2021, με χρονική περίοδο εφαρμογής 2021-2023

Υπ Υγείας ΑΔΑ Ψ7ΜΜ465ΦΥΟ-ΜΦΘ – «Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου Υγείας, έτους 2021, με χρονική περίοδο εφαρμογής 2021-2023».