Υπουργείο Υγείας: «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής»