Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) για το σχολικό έτος 2019-2020

Δείτε την εγκύκλιο: Υπ Υγείας ΑΔΑ Ω1ΛΜ465ΦΥΟ-10Α – Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Σχολικό έτος 2019-2020

 

Ερμηνευτική εγκύκλιος για ΑΔΥΜ έτους 2015:

Υπ. Υγείας: Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινίσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της αρ Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014, (ΦΕΚ 1296 τ. Β΄/2014) ΚΥΑ με τίτλο «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Α.Δ.Υ.Μ.»