Ανακοίνωση Υπ. Υγείας για συνταγογράφηση ανασφάλιστων (παράταση έως 31/5/2022) & ΦΕΚ 2133/30-4-2022 τΒ

Συνταγογράφηση ανασφάλιστων πολιτών

29/04/2022

Ολοκληρώθηκε ο πίνακας εξαιρέσεων για τη συνταγογράφηση των ανασφάλιστων πολιτών, ο οποίος περιλαμβάνει παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών, αιμοκαθαρόμενους και άτομα με βαριές αναπηρίες.

Μέχρι να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τις εν λόγω εξαιρέσεις, οι ανασφάλιστοι θα μπορούν να απευθύνονται σε ιδιώτες ιατρούς για τη συνταγογράφηση τους.

Η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες, μόνο από ιατρούς δημόσιων Νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου.

Πηγή: Υπ. Υγείας

 

Δείτε το ΦΕΚ:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 81828/30-12-2021 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του
άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους
ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (Β’ 6328), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 4763/28-01-2022
(Β’ 299), Γ.Π. οικ. 12184/28-02-2022 (Β’ 899) και Γ.Π. οικ. 16988/22-03-2022 (Β’ 1424) όμοιες αποφάσεις.