Ανάπτυξη από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο

Δείτε το έγγραφο: Ανάπτυξη από το ΥΥΚΑ δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης ΑΔΑ ΩΙ8Θ465ΦΥΟ-7Ν9