ΦΕΚ 3775/13-8-2021 τΒ Επιβολή παραβόλων υπέρ του ΠΙΣ για τη χορήγηση βεβαιώσεων, τίτλων ιατρικών ειδικοτήτων και πιστοποιητικών

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 35046
Επιβολή παραβόλων υπέρ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για τη χορήγηση βεβαιώσεων, τίτλων ιατρικών ειδικοτήτων και πιστοποιητικών.