Υπ. Υγείας Πληροφορίες για Υπ Αποφάσεις και έκδοση πιστοποιητικών good standing κλπ ΑΔΑ: 6Σ7Λ465ΦΥΟ-ΧΞΧ

Δείτε την εγκύκλιο: Υπ. Υγείας Πληροφορίες για Υπ Αποφάσεις και έκδοση πιστοποιητικών good standing κλπ 6Σ7Λ465ΦΥΟ-ΧΞΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17, Ταχ. Κώδικας: 10433-Αθήνα

Τηλέφωνο : 2132161520, e-mail: [email protected]

ΠΡΟΣ: ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
( ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ
 ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ Π.Ε
 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ)

Αθήνα, 2- 4 – 2019

Αριθμ. Πρωτ.Γ5α/Γ.Ποικ.25088

Θέμα: «Παρέχονται πληροφορίες».

Λόγω ερωτημάτων σας με αφορμή την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σας στον Π.Ι.Σ και Ε.Ο.Ο από 1-4-2019 σας ενημερώνουμε ότι η αριθμ. Γ5α/Γ.Ποικ.24768/29-3-2019 Υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας» και η αριθμ. Γ5α/Γ.Π οικ. 24814/29-3-2019 Υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας» έχουν αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

Στην παρ. Α του άρθρου 11 και στις δύο παραπάνω Υπουργικές αποφάσεις αναφέρονται τα εξής:
«Α. Οι Περιφέρειες εξακολουθούν να είναι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, διερεύνησης γνησιότητας τίτλων σπουδών μέσω του συστήματος ΙΜΙ και για όλες τις ενέργειες, που απορρέουν από τις βεβαιώσεις/άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος που αφορούν στο αρχείο τους»

Ως εκ τούτου ο Π.Ι.Σ και η Ε.Ο.Ο δεν έχουν στην αρμοδιότητά τους τη χορήγηση οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και γενικά καμίας ενέργειας, για τους ιατρούς και οδοντιάτρους αντίστοιχα, των οποίων δεν έχει εκδώσει βεβαιώσεις άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή τίτλους ειδικότητας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Α. ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ

 

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γρ. Αν. Υπουργού
Γρ. Γεν. Γραμματέα
Γρ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
Γ5α/