Υπ. Υγείας: Νέα εγκύκλιος για τον φορέα χορήγησης πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης 4/4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Αριθμ. Πρωτ.Γ5α/Γ.Ποικ. 25965/4-4-2019

Θέμα: «Παρέχονται πληροφορίες»
Σε συνέχεια της αριθμ Γ5α/Γ.Ποικ.25088/2-4-2019 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας αναφορικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης από τις Περιφερειακές ενότητες, σύμφωνα με το τηρούμενο σε αυτές αρχείο, παραθέτουμε επιπλέον τις παρακάτω διευκρινήσεις:
Οι ιατροί, οι οποίοι λόγω μετάβασής τους στην αλλοδαπή είναι απαραίτητο να λάβουν το πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης, θα υποβάλλουν την σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής ενότητας, η οποία τους έχει χορηγήσει την βεβαίωση/άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας, εφόσον είναι ειδικευμένοι ιατροί με την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται ή διαμένουν στην ίδια πόλη που εδρεύει η οικεία Περιφερειακή ενότητα. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται η αίτηση στον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Εάν η βεβαίωση/άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και ο τίτλος ειδικότητας έχουν χορηγηθεί από διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, τότε ο ιατρός θα υποβάλλει την αίτησή του στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να εκδώσει το πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης.
Τα παραπάνω ισχύουν αντίστοιχα και για τους Οδοντιάτρους, οι οποίοι αν παραστεί ανάγκη θα υποβάλλουν την αίτησή τους στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Α. ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ

 

ΨΜΤ9465ΦΥΟ-2ΔΜ