Υπ. Υγείας Εγκύκλιος σχετικά με διατάξεις του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43 τΑ΄) σχετικά με εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας, βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγ/τος, πιστοποιητικό good standing κλπ

Δείτε την εγκύκλιο: Υπ Υγείας Εγκύκλιος σχετικά με Ν 4600_2019 (ΦΕΚ 43 Α) ΑΔΑ 93ΛΝ465ΦΥΟ-996 – εξετάσεις ειδικότητας, άδειες άσκησης κλπ

Ν. 4600 ΦΕΚ (43_9-3-2019 τΑ΄) Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις