ΠΙΣ-Eπείγουσα Ανακοίνωση: Προστασία των εννόμων συμφερόντων των γιατρών σε όλη τη χώρα

   Αθήνα 24.11.2015

 

EΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος που σκοπό έχει την προστασία των εννόμων συμφερόντων των γιατρών σε όλη τη χώρα δηλώνει τα εξής:

Οι γιατροί των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ, του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων, καθώς επίσης τα διαγνωστικά εργαστήρια, οι ιατρικές εταιρείες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους αυτούς, είχαν εκχωρήσει τις αμοιβές τους έναντι των εν λόγω ταμείων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING – Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων» ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν επαγγελματικά μέχρις ότου τα ασφαλιστικά ταμεία αποπληρώσουν τα συσσωρευμένα οφειλόμενα. Στο πλαίσιο δε των τυποποιημένων συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων που υπέγραψαν με την ως άνω εταιρεία, υποχρεώθηκαν, πέραν των άλλων, να αναγνωρίσουν εκ προοιμίου και κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια της εταιρείας ως έγκυρη και δεσμευτική και για τους ίδιους.

Σταδιακά, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εκχωρηθεισών απαιτήσεων τα ταμεία εξόφλησαν την ως άνω εταιρεία. Ωστόσο, για το μικρό μέρος που τελικά απέμεινε μέχρι σήμερα ανεξόφλητο, η εταιρεία, η οποία,παρά το γεγονός ότι διαθέτει άρτια και οργανωμένα Νομικά Τμήματα, ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε νόμιμη

δικαστική ενέργεια εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά κράτησε και κρατεί μέχρι και σήμερα τις εκχωρημένες (και προ πολλού ληξιπρόθεσμες) απαιτήσεις των γιατρών κατά των ταμείων εντελώς αδρανείς, χωρίς να διεκδικεί ούτε αυτές ούτε τους τόκους υπερημερίας που έχουν προκύψει.

Ήδη, μέρος των απαιτήσεων κινδυνεύει και να παραγραφεί, αμέσως μετά το τέλος του τρέχοντος έτους (2015).

Έτσι, οι αντισυμβαλλόμενοι γιατροί αποστερήθηκαν οποιασδήποτε δυνατότητας έγκαιρης διεκδίκησης και είσπραξης των οφειλομένων και των επ’ αυτών νόμιμων τόκων.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία χρέωνε τους πελάτες της γιατρούς με τους δικούς της τόκους υπερημερίας από την πρώτη μέρα και, μάλιστα, με ανατοκισμό.

Και όχι μόνον αυτό, αλλά τώρα απέστειλε σε καθένα γιατρό ατομική ειδοποίηση, ζητώντας του να δηλώσει υπεύθυνα, εντός σύντομης τακτής προθεσμίας, λεπτομερώς, τα κάθε είδους εισοδήματά του και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, προκειμένου η εταιρεία να τα εκτιμήσει και να κατατάξει κάθε γιατρό, ανάλογα, στους βιώσιμους ή μη οφειλέτες, με όλες τις συνέπειες, συμπεριφερόμενη κατ’ αυτό τον τρόπο προς τους γιατρούς σαν τον οποιοδήποτε αναξιόπιστο οφειλέτη.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί απαράδεκτη αυτή μεταχείριση που υφίστανται σήμερα οι γιατροί ως αποτέλεσμα της αμέλειας της εταιρείας να διεκδικήσει προσηκόντως και εγκαίρως, ως όφειλε, κατά νόμο και από τα χρηστά ήθη τη συναλλακτική και την καλή πίστη, τα οφειλόμενα από τους ως άνω ασφαλιστικούς οργανισμούς. Και αυτό γιατί οι γιατροί, αν η εταιρεία είχε εγκαίρως εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της, ασφαλώς θα είχαν υπερκαλύψει ή κάποιοι, έστω, θα είχαν καλύψει κατά το μεγαλύτερο μέρος, το εκκρεμές υπόλοιπο της οφειλής τους προς την εταιρεία.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί την εταιρεία να αναλάβει τις ευθύνες της από τις συνέπειες των δικών της παραλείψεων και να συμμορφωθεί άμεσα στις

παραπάνω υποχρεώσεις της, όπως ο νόμος επιβάλλει, απέχοντας εφ’ εξής από κάθε ενέργεια εναντίον των γιατρών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα διαθέσει κάθε νόμιμο μέσο προς προστασία των εννόμων συμφερόντων των γιατρών σε όλη τη χώρα.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING – Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων» θα ενημερωθεί με εξώδικο όχληση, δήλωση, πρόσκληση και διαμαρτυρία, προκειμένου να τεθεί προ των ευθυνών της.

Για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε τα μέλη μας (Ιατρικούς Συλλόγους), να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους παρόχους και για τις δικές τους ενέργειες ή μέσω των Συλλόγων τους.

To περιεχόμενο της ανακοίνωσης, είναι αποτέλεσμα μελέτης και επεξεργασίας της νομικής μας υπηρεσίας