ΠΙΣ: κοινοποίηση εγγράφων για εξετάσεις ειδικότητας & ΕΣΥΔ

Ενημέρωση από ΠΙΣ  για τα παρακάτω θέματα: