Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαιευτικής (Master of Science), Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα

Σκοπός του προγράμματος είναι οι κάτοχοι του σχετικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και υψηλού επιπέδου ειδικές επιστημονικές, κλινικές και βάσει τεκμηρίωσης γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε αυτοδύναμα και βέλτιστα να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν, να συντονίζουν, να αξιολογούν, να ελέγχουν τη μαιευτική φροντίδα, εξελίσσοντας και προάγοντας τη σχετική έρευνα και τεχνογνωσία.

Έναρξη: 3/10/2021

Για την Προκήρυξη: Προκήρυξη

Πληροφορίες: mscmidwi.uniwa.gr