Υπέρογκη φορολογική επιβάρυνση από λογιστική εγγραφή ανείσπρακτων ποσών στη βεβαίωση κρατήσεων τιμολογίων προμηθευτών του ΕΟΠΥΥ για το οικονομικό έτος 2014

Αρ. Πρωτ. Ι.Σ.Π.:  1823/19-2-2015

Προς

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ

κ. Μπαρούς Κωνσταντίνο

 

κ. Διευθυντά,

Κατά την παραλαβή των βεβαιώσεων του ΕΟΠΥΥ για τις κρατήσεις φόρου του οικονομικού έτους 2014, με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε την καταγεγραμμένη εγγραφή ανείσπρακτων ποσών που αφορούν το 10% του 2012 και του 2013, το 90% των μηνών 09, 10 και 11 του 2013 καθώς και το 90% των μηνών 04, 05 και 06/2014 !

Η λογιστική εγγραφή μη καταβληθέντων ποσών στους ιατρούς δημιουργεί εικονική φορολογητέα ύλη που δεν αντιστοιχεί στο πραγματικό εισπραχθέν εισόδημα.

Μετά από τα πολλαπλά κουρέματα clawback rebate, τη στάση πληρωμών, την πολύχρονη αναμονή για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καλούνται οι ιατροί να αποδώσουν υπέρογκο φόρο για ποσά που δεν έχουν εισπράξει ! Δεν έχει καταστεί σαφές ότι οι ιατροί που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ, είναι σε κατάσταση οριακής ή αρνητικής ρευστότητας! Πότε επιτέλους θα τελειώσουν οι οικονομικές επιδρομές του ΕΟΠΥΥ κατά των συνεργατών του;

Η λογική του «συμψηφισμού» των εικονικών λογιστικών εγγραφών με τα σημειώματα του clawback rebate δεν ευσταθεί για νομικούς και διοικητικούς λόγους:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 100, παρ. 3. του Ν 4172 περί εφαρμογής μηχανισμού αυτόματης επιστροφής, « ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς αυτούς, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους».
  • Τα έτη 2012 και 2014 δεν έχουν εκκαθαριστεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού.
  • Το πιστωτικό σημείωμα τουclawback του 2013 δεν είναι το τελικό καθώς δεν έχει τελειώσει η εκκαθάριση από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες
  • Εκκρεμεί ακόμη να εκδοθεί το τελικό ετήσιο σημείωμα τουclawback rebate για το 2014 τροποποιημένο βάσει του οριζόμενου ατομικού πλαφόν της υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 2243Β’ Υπουργικής Απόφασης. Διευκρινίζεται ότι το πιστωτικό σημείωμα του clawback rebate του πρώτου εξαμήνου του 2014 που έχει εκδοθεί, δεν έχει ισχύ πλέον, λόγω της ως άνω τροποποίησης.

Όπως είναι γνωστό, ο Οργανισμός οφείλει στους συνεργαζόμενους ιατρούς το 10% των δεδουλευμένων αμοιβών του 2012-2013-2014, καθώς και τους μήνες 09,10,11,12 του 2013 και 04,05,06,11,12 του 2014, λόγω της επιβαλλόμενης δια του νόμου 4172 παρακράτησης για τα ποσά αυτόματης επιστροφής.

Επομένως η λογιστική εγγραφή των ποσών αυτών στα σημειώματα των ιατρών είναι άκρως παράλογη και σαφώς μη νόμιμη.

Παρακαλούμε άμεσα να τροποποιήσετε την βεβαίωση κρατήσεων τιμολογίων προμηθευτών του Οργανισμού, με τα πραγματικά εισπραχθέντα ποσά για το 2014, το οποίο αποδεικνύεται από τις βεβαιώσεις extrait των καταβληθέντων ενταλμάτων στο ατομικό λογαριασμό Τραπέζης των φυσικών και νομικών προσώπων.

Όπως είναι αντιληπτό, δεν είναι αποδεκτή η φορολόγηση για πλασματικές λογιστικές εγγραφές και θα προβούμε σε χρήση κάθε ένδικου μέσου για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Με πάσα επιφύλαξη του νόμιμου δικαιώματος των μελών μας,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου         Γεώργιος Πατριαρχέας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ, κ Κοντός Δημήτριος
  2. Διευθυντής Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας ΕΟΠΥΥ, κ Ρηγάτος Θεοφάνης
  3. ΠΙΣ, Ιατρικοί Σύλλογοι
  4. Μέλη μας

Το ανωτέρω έγγραφο σε pdf