Οδηγίες ΙΣΠ σχετικά με τις αμοιβές ιατρών Α΄θμιας Ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών
Προς τα
μέλη του Ιατρικού Συλλόγου ΠατρώνΑγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών έχοντας υπ’ όψη τις κείμενες διατάξεις μετά το νέο νομοθετικό πλαίσιο καλεί τα μέλη του που δέχονται τους υποψηφίους οδηγούς για εξέταση, να ολοκληρώνουν επιμελώς και πλήρως την κλινική παθολογική και οφθαλμιατρική εξέταση  πριν βεβαιώσουν την ικανότητα των υποψηφίων οδηγών ή την ανανέωσή της.
Όσον αφορά στην αμοιβή της ιατρικής βεβαίωσης αυτή καθορίζεται στα 20 € σε εφαρμογή του Π.Δ.127/2005 με το οποίο ορίζεται ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο το ποσό των 20 Ευρώ και για τις δυο ειδικότητες με την αντίστοιχη έκδοση ΑΠΥ για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ασφαλισμένο στο ταμείο του.
Η αναφορά του Υπουργείου Ανάπτυξης στον Ν. 4155/2013, άρθρο 52, παράγρ. 3  δεν έχει καμιά σχέση με την  αμοιβή των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών αλλά με  το νόμο περί αμοιβής των συμβεβλημένων ιατρών του  ΕΟΠΥΥ.
Παράβολα των 50€ ή 90€ από την Εθνική τράπεζα που αφορούσαν την πληρωμή των μελών μας μετά την κατάθεση των παραστατικών  δεν θα γίνονται αποδεκτά από τους ιατρούς αφού τα ποσά αυτά είναι τέλος που εισπράττει το Υπουργείο Μεταφορών, χωρίς να αποδίδεται εμπρόθεσμα στους ιατρούς το νόμιμο αντίτιμο της ιατρικής επίσκεψης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος                             Ο Γραμματέας
Άννα Μαστοράκου                   Γεώργιος Σκρουμπής