Οδηγίες για τη δημιουργία Α.Η.Φ.Υ. από πιστοποιημένους ιατρούς

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα
Υπουργείου Υγείας
κ Βαρδαρό Σταμάτη

 

Αρ. Πρωτ.: 2271/11-4-2019

 

Δυνάμει του άρθρου 84 # 5 του Ν4600/2019, ο “Α.Η.Φ.Υ. ενεργοποιείται από τον οικογενειακό ιατρό, στον οποίο ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραμμένος, διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο ιατρό, ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας ή παιδιατρικής, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από το σύστημα αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ.. ”

Παρακαλείσθε να συντάξετε σαφείς οδηγίες για τη δημιουργία του Α.Η.Φ.Υ. ώστε να κοινοποιηθούν στους ως άνω πιστοποιημένους ιατρούς.

 

Η Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου           Γεώργιος Πατριαρχέας

 

Ανοικτή Επιστολή προς Αναπλ Γεν Γραμματέα Υπ Υγείας κ. Βαρδαρό – Οδηγίες για τη δημιουργία Α.Η.Φ.Υ. από πιστοποιημένους ιατρούς