ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΟΠΥΥ

Προς Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

Κε Πρόεδρε,

Ενημερωθήκαμε ότι μέχρι τέλους Μαίου, θα καταβάλει ο οργανισμός 150 εκ ως μικρή προκαταβολή έναντι του συνολικού χρέους 1,5 δις των ληξιπροθέσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υγείας μετά από 2,5 ατελείωτα έτη, και περικόπτοντας από την απόδοση τους τελευταίους μήνες του έτους 2011,  νοώντας στις 16-05-2013 ως ληξιπρόθεσμες οφειλές την 31-12-2011 εκείνες που τα παραστατικά στοιχεία έχουν εκδοθεί μέχρι 30-09-2011 (αφορούν δαπάνες μέχρι τον Αύγουστο του 2011) !!  Στα χθεσινά μηνύματα του ΕΟΠΥΥ προς τους ιατρούς αναφέρεται ότι αυτές οι οφειλές θα αντιμετωπιστούν σε πρώτη φάση και στη συνέχεια εκείνες των επόμενων μηνών του 2011 (υποπαράγρ Γ2, παρ. 2, διατάξεις 4093/12). Σημειώνεται ότι οι οφειλές μηνών 10ου-11ου-12ου, την 31-12-2011 αποτελούσαν υφιστάμενες και όχι ληξιπρόθεσμες οφειλές !!

Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επιστολή του ΕΟΠΥΥ με τις οδηγίες προς του φορείς κοινωνικής ασφάλισης στις 13/03/2013 (Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝ. _/ΝΣΗ _ΑΥΥ/Φ1 / 8) με θέμα: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ, όπου αναφέρονται τα κάτωθι:

Από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4038/02-02-2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4132/07-03-2013, προβλέπονται τα εξής:

«1.α. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κ.λπ.). β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31.12.2011.

 Εξάλλου όπως ρητώς αναφέρεται στην υποπαράγραφο Γ.2 παρ 1 του Ν 4093:

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. α. Δαπάνες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τις περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις, οι οποίες περαιτέρω κατέστησαν ήδη και αναφέρονται ως ληξιπρόθεσμες οφειλές, δύνανται να πληρωθούν κατ’ εξαίρεση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων φορέων του τρέχοντος ή και του επόμενου οικονομικού έτους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

Κε Πρόεδρε,

Πρέπει να είναι σαφώς αντιληπτό ότι τα όρια υπομονής και αντοχής του ιατρικού κόσμου έχουν προ πολλού εξαντληθεί.

Μετά από όλα αυτά τα δείγματα αναξιοπιστίας και ανευθυνότητας εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ, είναι αδιανόητο να υιοθετηθεί άνευ όρων η υπεύθυνη δήλωση παραίτησης των ιατρών από όλα τους τα δικαιώματα, χωρίς την ύπαρξη περιοριστικών όρων ανά τιμολόγιο απόδοσης ληξιπρόθεσμης οφειλής και ανά ταμείο.

Η άδηλη επιχειρούμενη επιστράτευση των ιατρών από τον ΕΟΠΥΥ με επιβολή ατελείωτων υποχρεώσεων και μηδενικών δικαιωμάτων δεν είναι πλέον ανεκτή.

Οφείλετε επιτέλους να πράξετε το καθήκον σας και να αποδώσετε άμεσα και στο ακέραιο το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων των μελών μας,

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                             Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου              Γεώργιος Σκρουμπής

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπλ Υπουργός Υγείας Κος Σαλμάς

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΙΣ

ΜΜΕ

ΜΕΛΗ ΜΑΣ