Ι.Σ. Πατρών: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΒΟΤΣΗ 42 – ΠΑΤΡΑ
Τηλ. 2610277553, 2610278866
Φαξ. 2610275609
Email: [email protected]

Αριθ. Πρωτ.: 5654/13-10-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

I. Εισαγωγή

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών (ΝΠΔΔ) προτίθεται να προμηθευτεί υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη διαδικασίας διάγνωσης της ύπαρξης ή όχι της λοίμωξης του κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID-19) σε δειγματοληπτικό έλεγχο» σύμφωνα με την από 5/10/2020 προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ: 9Ε927Λ6-Λ8Ο) που έχει συνάψει με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών/ΕΛΚΕ και τις από 19, 26/8/2020 & 14/9/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

II. Αντικείμενο προμήθειας

III.                Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή θα γίνει βάση ποιότητας και κόστους (Quality and Cost Based Selection (QCBS) των προσφορών.

Ως κριτήριο κατακύρωσης της επιτροπής παρακολούθησης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης ή η καταλληλότερη βάσει τεχνικών προδιαγραφών του ΕΟΔΥ.

IV. Τρόπος υποβολής προσφοράς

Για την επιλογή του/ των προμηθευτών, η υποβολή των προσφορών θα γίνει σε δύο μέρη, δηλ. Την Τεχνική Περιγραφή και την Οικονομική Προσφορά σε χωριστά έγγραφα.

Η «Τεχνική Περιγραφή» θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα δείγμα για το κάθε είδος.

Η «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει μόνο τις πληροφορίες τιμολόγησης αναλυτικά περιλαμβάνοντας όλα τα επιμέρους κόστη (μεταφορικά για παράδοση του υλικού στην έδρα του ΙΣΠ, κτλ.) φόρους και τέλη (τελικό κόστος), τον προτεινόμενο τρόπο καταβολής της αμοιβής, καθώς και την ελάχιστη ποσότητα προσφοράς.

V. Ελάχιστο περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς

Πρέπει απαραίτητα να περιέχεται στην τεχνική προσφορά:

  • Σύντομο προφίλ της επιχείρησης / σχετικής εμπειρίας/ έργων
  • Πιστοποιήσεις των προτεινόμενων ειδών (εφόσον υπάρχουν)
  • Δήλωση διαθεσιμότητας προϊόντων

VI. Μη δεσμευτικότητα

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών διατηρεί το δικαίωμα να δεχτεί ή να απορρίψει όλες ή κάποιες από τις προσφορές και να ακυρώσει την διαδικασία επιλογή οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία ευθύνη ή άλλη υποχρέωση και χωρίς να παραθέτει λόγους ή άλλη αιτιολογία. Μπορεί επίσης να αποδεχθεί μερικώς την προσφορά ή να επιμερίσει την προσφορά ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες. Οι ποσότητες των αναγραφόμενων υγειονομικών υλικών είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Για την προμήθεια θα συνταχθεί σύμβαση πωλήσεως.

VII.                Χρόνος υποβολής της προσφοράς

Η προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον ΙΣΠ από την ημέρα Τετάρτη 14/10/2020 μέχρι την ημέρα Παρασκευή 16/10/2020 και ώρα 19:00.

VIII.  Τρόπος υποβολής προσφοράς

Η προσφορά υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , με θέμα: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Τυχόν διευκρινήσεις μπορούν να ζητηθούν τηλεφωνικά στο 2610277553

IX. Χρόνος εξόφλησης τιμολογίων

Η εξόφληση των τιμολογίων αγοράς θα πραγματοποιηθεί εντός 60 ημερών, μέσω τραπεζικής συναλλαγής.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

 Η Πρόεδρος                                             Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου                       Γεώργιος Πατριαρχέας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια υγειονομικού υλικού