Επιστολή σε Υφυπουργό Υγείας με θέμα: Αποπληρωμή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών του ΟΠΑΔ

Αρ. Πρωτ.: 6526

Πάτρα: 2/8/2013

Προς Υφυπουργό Υγείας

κ.Μπέζα Αντώνιο

Αριστοτέλους 17

ΑΘΗΝΑ

Κε Υφυπουργέ, 

 Σας ευχόμαστε καλή δύναμη στην Υπουργική σας θητεία. 

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών για τις συντονισμένες κινήσεις του Υπουργείου Υγείας αλλά και της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, ώστε να αποδοθούν επιτέλους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, μετά από μία περίοδο μακράς και βασανιστικής  αναμονής πέραν των 2,5 ετών. 

Τονίζεται ότι κατά αυτήν την χρονική περίοδο, ο ιδιωτικός Ιατρικός τομέας πίστωσε την χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αποτρέποντάς την από το να καταρρεύσει. 

Διαβάζοντας το χθεσινό Δελτίο Τύπου του γραφείου σας, θα θέλαμε να επισημάνουμε μία σημαντική ανακρίβεια και να παρακαλέσουμε για την άμεση διόρθωση αυτής. 

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες αφορούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ που χρονολογούνται από το 2010 έως και τον Αύγουστο του 2011, καθώς ο ΕΟΠΥΥ είχε εξαιρέσει το τελευταίο τετράμηνο του 2011 από την οριστικοποίηση και την έκδοση αντίστοιχων παραστατικών, όπως προκύπτει από την ενημέρωση του δελτίου τύπου του ΠΙΣ στις 20/05/2013-μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ http://www.pis.gr/images/site/100/313_deltiotypou20052013.pdf,  όπου οι τελευταίοι μήνες του 2011 χαρακτηρίστηκαν “υφιστάμενες οφειλές”.  Διευκρινίζεται ότι στις 30/09/2011, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί παραστατικά στοιχεία για το τρέχον μήνα. 

Αυτό αποτελεί ανεξήγητο γεγονός καθώς δεν τεκμηριώνεται νομικά από την κείμενη νομοθεσία, που είναι εξαιρετικά σαφής: 

Από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4038/02-02-2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4132/07-03-2013, προβλέπονται τα εξής:

«1.α. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κ.λπ.). β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31.12.2011.

 Εξάλλου όπως ρητώς αναφέρεται στην υποπαράγραφο Γ.2 παρ 1 του Ν 4093:

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. α. Δαπάνες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τις περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις, οι οποίες περαιτέρω κατέστησαν ήδη και αναφέρονται ως ληξιπρόθεσμες οφειλές, δύνανται να πληρωθούν κατ’ εξαίρεση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων φορέων του τρέχοντος ή και του επόμενου οικονομικού έτους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

 Παρακαλούμε για την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας και για την απόδοση του υπολειπόμενου ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ιατρούς. Συνοπτικά εκκρεμούν ακόμη: 

 1. Η τελική εκκαθάριση του 10% των μη εκκαθαρισθέντων λογαριασμών του πρώην ΟΠΑΔ, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, κλπ. 

2. Το τελευταίο τετράμηνο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ. 

3. Η απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα λοιπά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, Οίκος Ναύτου, κλπ). 

 Ευελπιστώντας στην αγαστή συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων, 

 

Μετά τιμής,

για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαστοράκου Άννα                                         Σκρουμπής Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργός Υγείας κος Γεωργιάδης Άδωνις

2. Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ, κος Κοντός Δημήτριος

3. ΠΙΣ, Ιατρικοί Σύλλογοι