Διαβιβλαστηκε από τον  ΠΙΣ το υπ’ αρ. Υ3β/Γ.Π.οικ.15413/11-2-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Δ/νσης Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας με θέμα: “Επικοινωνία των ιατρών/οδοντιάτρων και Iατρικών/Οδοντιατρικών Συλλόγων με δ/νση Αθμιας Φροντίδας του Υπ. Υγείας”.

Το έγγραφο σε pdf