Εξώδικη πρόσκληση και δήλωση κατά του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ για την μη επιστροφή καταβληθεισών εισφορών μονοσυνταξιούχων

ΕΞΩΔΙΚΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΔΗΛΩΣΗ

Προς κάθε Αρμόδιο Δικαστήριο και κάθε αρμόδια Αρχή

 Αρ. Πρωτ.: 11036/30-12-2013

Του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Πάτρα (Δ. Βότση 42), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

Του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ., που εδρεύει στην Αθήνα (Αχαρνών 27) και εκπροσωπείται νόμιμα και στην προκειμένη περίπτωση από τον Διευθυντή του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ.

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών εκπροσωπώντας τα μέλη του που υπάγονται στην κατηγορία των Μονοσυνταξιούχων του ταμείου Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. διαμαρτύρεται για τη μη τήρηση των προβλεπόμενων κατά το Νόμο διαδικασιών επιστροφής στους δικαιούχους, όλων των καταβληθεισών εισφορών νομιμότοκα, μετά από την ανάκληση της αίτησης υπαγωγής των μελών στην κατηγορία των Μονοσυνταξιούχων.

Επειδή έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν του έτους για πολλούς δικαιούχους χωρίς καμία απάντηση εκ μέρους σας, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών σας καλεί εγγράφως με την παρούσα, να ακολουθήσετε όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, αρμοδίως σας επιδίδεται νόμιμα και επί αποδείξει.

Ο εξωδίκως δηλών και καλών Ιατρικός Σύλλογος Πατρών δια της νόμιμου εκπροσώπου του κ. Άννας Μαστοράκου.  

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαστοράκου   Άννα