Εξώδικη δήλωση, πρόσκληση και επιφύλαξη προς ΕΟΠΥΥ, Υπουργό Υγείας & ΗΔΙΚΑ (περί πλαφόν και Ι.Ε.Ε.)

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Πάτρα (Δ. Βότση 42), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1) Τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού.

2) Τον κ. Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2) Την ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (ΗΔΙΚΑ Α. Ε.) και έδρα την Αθήνα (λεωφόρος Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή 40), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

Ι.

       Έχουμε δεχθεί καταγγελίες μελών μας ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 433 / 7-1-2014 αποφάσεως του Προέδρου του 1ου από σας, που στηρίζεται, όπως αναφέρεται σε αυτή,  στις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 4213/2013, στην παρ. 2.8 του νόμου 4046/2012 και στην 113429/2013 (ΦΕΚ 3117 Β΄ / 2013) Υπουργική Απόφαση (ήδη αντικατασταθείσα από την 3457/2014, ΦΕΚ 64 Β΄ / 2014), άρθρο 16, «κλειδώθηκαν» από την 2η από σας οι κωδικοί συνταγογράφησης φαρμάκων λόγω φερόμενης υπέρβασης του μηνιαίου ανωτάτου ορίου συνταγογράφησης («πλαφόν») πέραν του 20%. Η τελευταία διάταξη (του άρθρου 16) προβλέπει ότι η ΗΔΙΚΑ προσαρμόζει το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ώστε ο ιατρός να μην δύναται να συνταγογραφήσει ανά μήνα φάρμακα των οποίων η συνολική δαπάνη υπερβαίνει κατά 20% το μηνιαίο όριο του εκάστοτε ιατρού. Ο ιατρός δύναται να υπερβεί το όριο για 2 μήνες, ωστόσο τον τρίτο μήνα το σύστημα δεν του επιτρέπει να συνταγογραφήσει συνολικό ποσό άνω του μηνιαίου ποσού μείον της υπέρβασης των δύο προηγουμένων μηνών

Επί του ανωτέρω θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

       Α) Θεωρούμε τις παραπάνω διατάξεις ανίσχυρες και ανεφάρμοστες ως κατάφωρα αντισυνταγματικές και αντίθετες προς τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 17, 21 παρ. 3, 20 παρ. 2 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος, των αρχών της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος και της αναλογικότητας, καθώς και του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

       Β) Ειδικότερα, η επιβολή του ανωτέρω γενικού και ισοπεδωτικού ανωτάτου ορίου συνταγογράφησης («πλαφόν») χωρίς να συνδέεται με τον αριθμό, την βαρύτητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιστατικών που αντιμετωπίζει ο κάθε ιατρός, επηρεάζει όχι μόνον την δυνατότητα συμμετοχής των ιατρών στην οικονομική ζωή και την απρόσκοπτη άσκηση του λειτουργήματός της, αλλά βλάπτει σοβαρά και την δημόσιο υγεία και το προστατευόμενο συμφέρον των ασθενών, υπερακοντίζοντας κάθε έννοια αναλογικότητας και χρηστής διοίκησης, αφού:

α) Το επίμαχο μέτρο θέτει σε κίνδυνο την υγεία αλλά και την  ζωή ακόμη των ασθενών διότι εμποδίζει την πρόσβασή τους στην απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, με σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ζωή τους ακόμη. Π. χ.  σε ψυχιατρικό περιστατικό που πρέπει να λάβει άμεσα ψυχιατρική θεραπεία, ή σε καρδιολογικό περιστατικό μακριά από δομές νοσοκομειακές που πρέπει να λάβει μέσω συνταγής ένα αντιαρρυθμικό φάρμακο, πρακτικά και ουσιαστικά εξαναγκάζεται ο ασθενής να περιπλανιέται, κυριολεκτικά, από ιατρείο σε ιατρείο και, τελικά, να μην απευθύνεται σε ιατρό της επιλογής του, κάτι το οποίο έρχεται σε ευθεία αντίθεση:

α) Με τον  Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας, που κυρώθηκε με το νόμο 1136/1981 (ΦΕΚ Α 61)

β) Με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που κυρώθηκε με το Νόμο 1426/1984 (ΦΕΚ Α 32) και

γ) Με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., που τον προβλέπει το άρθρο 6, παράγραφος 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαμορφώθηκε στις 12/12/2007 στο Στρασβούργο.

Σημειώνεται ότι οι Διεθνείς αυτές Συμβάσεις έχουν κυρωθεί με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος και έχουν υπερνομοθετική ισχύ, δηλαδή κατισχύουν κάθε διατάξεως κοινού νόμου ή υπουργικής αποφάσεως, όπως οι ανωτέρω αναφερόμενες στην απόφαση του Προέδρου του 1ου από σας.

δ) Με το άρθρο 9 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, σύμφωνα με το οποίο ο ιατρός υποχρεούται να δίνει προτεραιότητα στην προστασία της υγείας του ασθενούς και δεν μπορεί να αρνείται την προσφορά των υπηρεσιών του για λόγους άσχετους προς την επιστημονική του επάρκεια.

2) Δημιουργεί αντισυνταγματικές συνθήκες ανισότητας στην θεραπευτική αντιμετώπιση μεταξύ ασθενών, διότι άλλοι θα λάβουν συνταγογραφημένη θεραπεία και σε άλλους θα υπάρξει έμμεση άρνηση συνταγογράφησης λόγω συμπλήρωσης του «πλαφον»

3) Δημιουργεί συνθήκες πλημμελούς άσκησης του ιατρικού έργου, κατά παράβαση μάλιστα των οριζομένων από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, αφού:

– Θα υπάρξει δυσπιστία προς τον ιατρό που θα αρνηθεί την συνταγογράφηση λόγω υπέρβασης του «πλαφόν».

– Θα υποβληθεί ο ασθενής στην βάσανο αναζήτησης σε άλλο ιατρείο της δυνατότητας συνταγογράφησης, με αβέβαιη εξέλιξη και, επομένως, με ενδεχόμενη σοβαρή επίδραση στην υγεία του

4) Πλήττει ανεπανόρθωτα τον ελευθεροεπαγγελματία ιατρό. Και τούτο διότι είναι προφανές ότι ο τελευταίος κινδυνεύει να απωλέσει τους ασθενείς εκείνους που θα αντιμετωπίσουν αδυναμία συνταγογράφησης λόγω «πλαφόν», ενώ θίγεται ευθέως και η εμπιστευτική και υπερνομοθετικά κατοχυρωμένη σχέση ιατρού – ασθενούς, παράλληλα κινδυνεύει άμεσα η υγεία του ασθενούς. Τέλος ζημιώνεται οικονομικά και ο ιατρός που εξέτασε τον ασθενή, διέγνωσε και συνέστησε την ενδεδειγμένη θεραπεία, πλην όμως δεν είναι δυνατόν να την συνταγογραφήσει λόγω  «πλαφόν».

5) Το προωθούμενο μέτρο δεν εξυπηρετεί τον οικονομικό στόχο μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, διότι θεσμοθετεί διαφορετικά όρια πλαφόν ακόμα και μέσα στην ίδια ειδικότητα και περιοχή, θέτοντας σε υπερέχουσα θέση αυτούς που συνταγογραφούσαν σε μεγάλο βαθμό – χωρίς φυσικά να εξετάζεται το δικαιολογημένο ή μη της μεγάλης συνταγογράφησης – το προηγούμενο έτος, ενώ, αντιθέτως, θίγει ανεπανόρθωτα τους νέους ιατρούς, που, όπως είναι φυσιολογικό, αποβλέπουν σε προοδευτική αύξηση της πελατείας τους.

6) Το από 7-2-2014 Δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ, που αναφέρεται σε δήθεν διευκόλυνση εφαρμογής της απόφασης, όχι μόνον δεν εξαλείφει αλλά στην ουσία εντείνει τα ανωτέρω προβλήματα, αφού:

Εξαιρούνται οι Ιατροί που συνταγογραφούν σε ΚΑΠΗ, ιατροί εργασίας, ιατροί σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ιατροί σε κοινωφελή νοσοκομεία, ιατροί πολυιατρείων σωμάτων ασφαλείας, και οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ. Και ερωτάται: 1. Αυτές οι κατηγορίες δε συμβάλλουν στην υπέρβαση; 2. Δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών, εξυπηρετούντα συμφέροντα που απέχουν μακρά από την ορθή άσκηση της ιατρικής.

Οι νεοεισερχόμενοι ιατροί στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ή ιατροί που έχουν άδεια λειτουργίας για το πρώτο ιατρείο τους  από τον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο από το 2011 και μετέπειτα, ιατροί που δεν ασκούσαν θεραπευτικό έργο κατά το 2013, ιατροί για τους οποίους αυξήθηκε ο αριθμός των επισκέψεων σε 400 ανά μήνα, δύναται να παίρνουν το μέσο όρο της ειδικότητας τους. Και ερωτάται: Είναι νόμιμος ο περιορισμός της επαγγελματικής δραστηριότητας των εκτός ΕΟΠΥΥ πιστοποιημένων για την ελεύθερη συνταγογράφηση, ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών, των οποίων αυξήθηκε η προσέλευση των ασφαλισμένων λόγω της απεργίας των μονάδων του ΕΟΠΥΥ;

Εξαιρούνται οι αναφερόμενοι ιατροί, ασθενείς και φάρμακα για συγκεκριμένες αναφερόμενες ασθένειες. Και ερωτάται: Με ποια κριτήρια δεν περιλαμβάνονται άλλες κατηγορίες ασθενών, φαρμάκων και ιατρών; Οι καρκινοπαθείς, οι διαβητικοί, οι καρδιοπαθείς που δεν είναι στο αναφερόμενο τελευταίο στάδιο αλλά σε προγενέστερο, και είναι απαραίτητη η φαρμακευτική αγωγή, δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν;

    Γ) Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, προκύπτει αβίαστα ότι η επίμαχη επιβολή του «πλαφόν», με τον αυθαίρετο και αντισυνταγματικό τρόπο που ενεργείται, εντάσσεται στην  πάγια τακτική περικοπών στις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας εκ μέρους της διοίκησης του Οργανισμού, ουδόλως συνάδει δε με την επιβαλλόμενη διαφύλαξη των όρων ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και την κατηγοριοποίηση αυτών, πέραν του οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην οικονομική εξαθλίωση του ιατρικού σώματος και σε μαζική ανθρωπιστική κρίση.

Δεν μπορούμε δε να μην παρατηρήσουμε ότι, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ, στόχοι του Οργανισμού παραμένουν η επάρκεια των φαρμάκων (δια του περιορισμού προσφοράς ;;) , η διευκόλυνση των ιατρών (δια της επαγγελματικής εξόντωσής τους;;)  και η διασφάλιση της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων (περιπλανώμενων επαιτών συνταγογράφησης;; )

ΙΙ.

       Ιδιαίτερα σοβαρό για τον ιατρικό κόσμο αναδεικνύεται το ζήτημα των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών (ΙΕΕ), που δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα και συντείνουν την οικονομική εξόντωση των ιατρών.

Οι ιατρικοί φορείς, καλόπιστα, προσπάθησαν να έλθουν σε διαπραγμάτευση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όμως το όλο θέμα έχει καταλήξει σε αδιέξοδο λόγω της επιμονής της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ να θέτει αυστηρούς όρους ελέγχου χωρίς να τους εξατομικεύει ανά περίπτωση (ανοικτή / κλειστή περίθαλψη) με αποτέλεσμα να εξακοντίζεται το κόστος των Ι.Ε.Ε., το οποίο ως γνωστόν βαραίνει αποκλειστικά τον πάροχο. Αμέσως μόλις τελειώσει το ελεγκτικό έργο των Ι.Ε.Ε, επί του εκκαθαρισθέντος ποσού θα εφαρμοστεί το παράνομο και αντισυνταγματικό (τονίζουμε) claw back και το rebate από τον ΕΟΠΥΥ.

Ενώ η αναμενόμενη πρόταση από πλευράς του ΕΟΠΥΥ ήταν για ένα μικρό ποσό ανά συνταγή, κατά αντιστοιχία με τα ισχύοντα για τους φαρμακοποιούς, τελικώς το τίμημα βρίσκεται να αντιπροσωπεύει δαπάνη της τάξεως του 2,5% – 3% (!!) επί του υποβληθέντος ποσού για τις ιατρικές πράξεις που διενήργησε ο κάθε πάροχος/ιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ για το 2013. Μάλιστα, το κατώτερο όριο της αμοιβής (2,5%) αφορά την περίπτωση όπου ο Σύλλογος θα εξασφαλίσει, σε κεντρικό επίπεδο, τη σύμφωνη γνώμη και την διεκπεραίωση της συμβασιοποίησης της πλειοψηφίας (άνω του 50%) των συμβεβλημένων μελών της με τον ΕΟΠΥΥ. Οι δε δυσμενείς και απαράδεκτοι όροι δεν έχουν τέλος. Λ. Χ.  ο πάροχος οφείλει να προκαταβάλει στην Ι.Ε.Ε., με την υπογραφή της σύμβασης, το 40% της συνολικής συμφωνημένης αμοιβής. Η Ι.Ε.Ε. θα τιμολογεί την συμφωνηθείσα αμοιβή στον πάροχο, με την ολοκλήρωση των εργασιών του ελέγχου, την γνωστοποίηση του πορίσματος στον πάροχο και τον ΕΟΠΥΥ.  Τέθηκε η απαίτηση, το τιμολόγιο της Ι.Ε.Ε. προς τον πάροχο να εξοφλείται σε 5 εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή του!

Και όλα αυτά, ενώ οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, τουλάχιστον στην περιοχή ευθύνης του Συλλόγου μας (Αχαΐα), ευθέως δηλώνουν  ότι επαρκούν πλήρως για την εντός ευλόγου χρόνου διενέργεια των απαραιτήτων ελέγχων, όπως ευθέως προκύπτει από το υπ’ αριθ. πρωτ. 24972/6-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Αχαΐας του ΕΟΠΥΥ, υπογραφόμενο από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια κα Αθηνά Κομπορόζου, που εκδόθηκε σε απάντηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 10.128/4-12-2013.

Ενόψει των ανωτέρω, και με δεδομένο ότι, όπως γνωρίζετε, ο νόμος δεν επιβάλλει στον ΕΟΠΥΥ την ανάθεση των ελέγχων σε ΙΕΕ, αλλά χορηγεί διακριτική ευχέρεια στην Διοίκηση, θεωρούμε ότι οι παραπάνω όροι κρίνονται απαράδεκτοι και ευθέως αντισυνταγματικοί από τους θεσμικούς ιατρικούς φορείς και από πολλούς φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που έχουν συμμετάσχει στην αρχική διαπραγμάτευση. Όλως παράνομη, αντισυνταγματική, απαράδεκτη και κυριολεκτικά αδιανόητη είναι η τακτική να θέτετε ως προϋπόθεση καταβολής δεδουλευμένων την υπογραφή σύμβασης με ΙΕΕ. Εκεί έχουμε φθάσει πλέον;

Για τους λόγους αυτούς, με την παρούσα:

       1.- Διαμαρτυρόμαστε έντονα με την ανωτέρω απαράδεκτη και αντισυνταγματική τακτική, που θίγει βαρύτατα ασθενείς και ιατρούς.

2.- Ενεργώντας σύμφωνα με το νόμο και εκπροσωπώντας όλους τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς μέλη του Συλλόγου Πατρών μας που είναι συμβεβλημένοι με τον 1ο από σας, σας καλούμε όπως: α) Απόσχετε άμεσα από την απαράδεκτη τακτική του «πλαφόν» και άρετε άμεσα κάθε διαδικασία «κλειδώματος» του συστήματος,  επαναφέρετε δε άμεσα την δυνατότητα συνταγογράφησης ανεξαρτήτως της δήθεν υπέρβασης του παράνομα, αυθαίρετα και αντισυνταγματικά τεθέντος «πλαφόν». β) Ανακαλέσετε, τουλάχιστον για την περιοχή της Αχαΐας, κάθε διαδικασία υποχρεωτικής σύμβασης με ΙΕΕ, καθώς επίσης και το από 10-2-2014 Δελτίο Τύπου.

Σε αντίθετη περίπτωση, σας γνωρίζουμε θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά παντός υπευθύνου προς διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των ασθενών αλλά και των μελών μας ιατρών

Με επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος και αξιώσεως των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους ταυτόχρονα να ενεργήσουν άμεσα σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η παρούσα να αντιγραφεί ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως και να σημειωθεί η επικόλληση ενσήμου ΛΕΑΔΠΑ € 4 στο πρωτότυπο που απευθύνεται προς τον 1ο ΕΟΠΥΥ.-

Πάτρα, 11 Φεβρουαρίου 2014

Ο Νομικός Σύμβουλος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Α. Μ. ΔΣΠ 636

Μιαούλη 33, Πάτρα, ΤΚ 262 22

τηλ. 2610- 314.085, φαξ 2610-314.470.

email: vanton@otenet.gr

Εξώδικο προς ΕΟΠΥΥ – Υπ Υγείας- ΗΔΙΚΑ για πλαφόν και ΙΕE σε pdf