Εξώδικη Δήλωση, πρόσκληση και επιφύλαξη του Ι.Σ.Πατρών προς τον ΕΟΠΥΥ και τον Υπουργό Υγείας για τη διαδικασία ένταξης στο ΠΕΔΥ και διατάξεων του Ν.4238/2014

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

 

Του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Πάτρα (Δ. Βότση 42), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1) Τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού.

2) Τον κ. Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

κοινοποιούμενη

Στην Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης (ΠΕ. ΔΙ.)  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αχαΐας (Αλ. Υψηλάντου 270, Πάτρα, Τ.Κ. 26 110)

————-

 

       Ο ιατρικός κόσμος ευρίσκεται ενώπιον καταιγισμού παράνομων, καταχρηστικών και αντισυνταγματικών μέτρων στον τομέα της Υγείας, που στρέφονται όχι μόνον εναντίον των γιατρών, αλλά κυρίως εναντίον των δικαιωμάτων των ασθενών, με ανυπολόγιστες δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα και την ιατρική Δεοντολογία παροχή άρτιας ιατρικής περίθαλψης στους έλληνες πολίτες, όσο και στην δημόσια υγεία γενικότερα.

       Πέρα από τόσο άλλα, τώρα, με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 38/17-2-2014)  εισάγονται απαράδεκτες και δυσβάστακτες συνέπειες για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων), που είχαν νόμιμο και κατοχυρωμένο δικαίωμα διατήρησης και ιδιωτικού ιατρείου, αφού, από την ημέρα της δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (17-2-2014), σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ 1 εδ. α΄ αυτού το σύνολο του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ιατρικού, οδοντιατρικού, προσωπικού των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τίθεται, αυτοδικαίως, σε καθεστώς διαθεσιμότητας, με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει.

       Τίθεται δε ασφυκτική και εκβιαστική προθεσμία μόλις επτά (7) εργασίμων ημερών για να λάβει ο ιατρός απόφαση που ουσιαστικά προδιαγράφει μόνιμα και οριστικά το επαγγελματικό του μέλλον, με άμεσο κλείσιμο των ιδιωτικών ιατρείων και υπαγωγή σε άδηλο και αδιευκρίνιστο καθεστώς, χωρίς εχέγγυα και χωρίς χρονοδιάγραμμα, με την μορφή της ανάληψης καθηκόντων μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στις ΔΥΠΕ στα πλαίσια του αναφερόμενου «Πρωτοβαθμίου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ)», ενώ όσοι επιλέξουν την μη υποβολή αιτήσεως αντιμετωπίζουν άμεση απόλυση χωρίς αποζημίωση, δηλαδή βαρύτατη επαγγελματική συνέπεια, παρά την θρυλούμενη «άμεση» (πότε και βάσει ποιού πλαισίου;) υπαγωγή σε καθεστώς συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ.

       Είναι προφανές ότι πρόκειται για απαράδεκτη και κατάφωρα αντισυνταγματική κατάργηση κεκτημένων και από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις προστατευομένων δικαιωμάτων πολλών ετών (για πολλούς δεκαετιών) και ταυτόχρονα για μια όλως απαράδεκτη τακτική αφόρητης πίεσης, που, ουσιαστικά και πέρα από οτιδήποτε άλλο, στερεί από τους ιατρούς το δικαίωμα της ψύχραιμης και ορθολογικής απόφασης για θέματα κυριολεκτικά ζωής ή θανάτου στο επαγγελματικό πεδίο.

       Στα πλαίσια αυτά, πολλοί συνάδελφοι προσανατολίζονται να μην υποβάλλουν αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, εκφοβιζόμενοι από ευθέως διατυπωθείσα απειλή ότι, αν σταθμίζοντας μεταγενέστερα το θέμα πιο ψύχραιμα και λογικά αλλάξουν γνώμη, θα αντιμετωπιστούν σαν αφερέγγυοι και απόβλητοι από κάθε μελλοντική συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ. Άλλοι, που προχωρούν μεν σε υποβολή αιτήσεως / υπεύθυνης δηλώσεως, με διατύπωση όμως επιφύλαξης δικαιωμάτων λόγω αντισυνταγματικότητας της κατάργησης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, αντιμετωπίζουν είτε άρνηση παραλαβής, είτε σκεπτικισμό και αμφιβολία για την επίπτωση που μπορεί η διατύπωση επιφύλαξης να έχει στην μελλοντική τους αντιμετώπιση.

       Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα δηλώνουμε τα παρακάτω ενεργώντας σύμφωνα με το νόμο και τον θεσμικό μας ρόλο εκπροσωπώντας όλους τους ιατρούς μέλη του Συλλόγου Πατρών μας που υπάγονται στις διατάξεις του παραπάνω νόμου:

      Α) Θεωρούμε τις επίμαχες διατάξεις του νόμου 4238/2014 ανίσχυρες και ανεφάρμοστες ως κατάφωρα αντισυνταγματικές και αντίθετες προς τις αρχές της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, της αναλογικότητας, της προστασίας κεκτημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

       Β) Θεωρούμε ότι η θέση της ασφυκτικής προθεσμίας των 7 εργασίμων ημερών για υποβολή αίτησης / υπεύθυνης δήλωσης ουσιαστικά στερεί από τους γιατρούς κατά τρόπο όλως καταχρηστικό και αντισυνταγματικό την δυνατότητα ψύχραιμης και  λογικής στάθμισης των συνεπειών της όποιας απόφασής τους.

       Γ) Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι  η από πλευράς ιατρών μη υποβολή δήλωσης, ή και η υποβολή δήλωσης με ή χωρίς επιφύλαξη δικαιωμάτων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι νομιμοποιεί ή επικυρώνει την κατάφωρα αντισυνταγματική και αντίθετη προς τις προαναφερθείσες αρχές του δικαίου και υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις διαδικασία, ούτε συνιστά ουσιαστική αποδοχή αυτής, όλοι δε οι υπαγόμενοι στην παραπάνω διαδικασία ιατροί είναι αυτονόητο ότι επιφυλάσσονται κάθε δικαιώματος και αξιώσεώς τους.

       Δ) Σας ΚΑΛΟΥΜΕ  δε να απόσχετε, έστω και τώρα, από την συνέχιση της αντισυνταγματικής και καθ’ όλα απαράδεκτης αυτής διαδικασίας, να προσέλθετε δε σε διαβούλευση, από μηδενική βάση, με τα θεσμικά όργανα του ιατρικού κόσμου, προκειμένου να εξευρεθεί η προσήκουσα λύση που και θα σέβεται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των ιατρών αλλά και θα διασφαλίζει την άρτια παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προς στους έλληνες πολίτες, την οποία η επίμαχη διαδικασία  που ενεργείται βάσει του νόμου 4238/14 βαρύτατα και ίσως ανεπανόρθωτα πλήττει.

       Σε αντίθετη περίπτωση, σας γνωρίζουμε θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά παντός υπευθύνου προς διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των ασθενών αλλά και των μελών μας ιατρών

       Με επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος και αξιώσεως των ιατρών μελών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους ταυτόχρονα να ενεργήσουν άμεσα σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η παρούσα να αντιγραφεί ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                             Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                   Γεώργιος Σκρουμπής

Εξώδικη δήλωση προς ΕΟΠΥΥ – Υπουργό Υγείας σε pdf