Εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία, πρόσκληση και επιφύλαξη προς Υπ. Υγείας & Οικονομικών για τις οφειλόμενες εφημερίες

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

 

Του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Πάτρα (Δ. Βότση 42), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

ΠΡΟΣ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

                                 

κοινοποιούμενη

1) Στον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ. 2) Στον Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Αχαΐας

 

————-

 

       Ο Σύλλογός μας, ενεργών ως εκπρόσωπος των μελών του ιατρών ενώπιον κάθε δημόσιας Αρχής (άρθρα 11, 12 και 13 του βασιλικού διατάγματος της 11-10/7-11-1957 (ΦΕΚ Α΄ 225), διαμαρτύρεται εντονότατα με την παρούσα για την αδικαιολόγητη και απαράδεκτη καθυστέρηση καταβολής της οφειλομένης αποζημίωσης των δεδουλευμένων τακτικών και προσθέτων εφημεριών. από τους ιατρούς που υπηρετούν στις δομές του ΕΣΥ.

       Όπως γνωρίζετε, η πραγματοποίηση των εφημεριών από τους ιατρούς ΕΣΥ έχει καταστεί υποχρεωτική, όπως προκύπτει από πλήθος νομικών διατάξεων (άρθρο 29 παρ. 2 νόμου 1397/83, 88 παρ. 1 νόμου 2071/92, 45 παρ. 1 νόμου 3205/2003, 1 νόμου 3754/09), με αυτόθροη συνέπεια να δημιουργείται αντίστοιχο δικαίωμα των ιατρών ΕΣΥ σε λήψη της κατά μήνα αποζημίωσης που να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο τύπο και αριθμό εφημεριών αναλόγως του αριθμού και του τύπου τους (βαθμού του ιατρού και ζώνης κατάταξης της αντίστοιχης υγειονομικής μονάδας). Η δε πάγια και τακτική ανά μήνα καταβολή της αποζημίωσης λόγω εφημεριών τις έχει καταστήσει ουσιαστικά και λειτουργικά μέρος των τακτικών αποδοχών των ιατρών ΕΣΥ και σοβαρότατο μέσο βιοπορισμού τους.

       Σύμφωνα με τα ανωτέρω, υφίσταται ουσιαστική και τυπική άρνηση καταβολής της δικαιούμενης από τους ιατούς ΕΣΥ αποζημίωσης λόγω εφημεριών από πλευράς της Πολιτείας που σεις εκπροσωπείτε, παρά την πλήρη συμμόρφωσή τους με την νόμιμη υποχρέωσή τους για παροχή της αντίστοιχης απασχόλησης.

       Οι προβαλλόμενοι προς αιτιολόγηση της άρνησης αυτής λόγοι (τυπικοί, νομοτεχνικοί, λογιστικοί, γραφειοκρατικοί  κλπ.) ούτε ουσιαστικοί είναι, ούτε έχουν την παραμικρή σχέση με τους ιατρούς ΕΣΥ που δίνουν τα πάντα για να ανταποκριθούν στο τόσο σημαντικό λειτούργημά τους, την προάσπιση της υγείας του Ελληνικού Λαού, υπό συνθήκες ιδιαίτερα αντίξοες και, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, συνεχώς επιδεινούμενες και με τεράστια προσπάθειά, κυριολεκτικά κρατούν σε λειτουργία το όλο σύστημα

       Κατά ταύτα, θεωρούμε ότι η εξακολουθητική και πλέον συστηματική αυτή άρνηση  είναι παράνομη, αντισυνταγματική, αντίθετη στο 1ο Πρόσθετο  Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί προστασίας της περιουσίας, καθώς και σε κάθε έννοια χρηστής διοικήσεως,  συνιστά δε στην ουσία συστηματικό εξαναγκασμό των ιατρών ΕΣΥ σε παροχή εργασίας χωρίς αμοιβή, δηλαδή σε καταναγκαστική εργασία που ρητώς  απαγορεύεται από το Σύνταγμα (άρθρο 22 παρ. 4), ενώ επιπλέον οδηγεί και σε αδικαιολόγητο πλουτισμό από την παροχή της εργασίας τους της συγκεκριμένης μορφής  δεν αμοίβεται.

       Κατόπιν των ανωτέρω, σας  καλούμε να προβείτε άμεσα σε κάθε επιβαλλόμενη ενέργεια προς καταβολή των οφειλομένων αποζημιώσεων λόγω εφημεριών στους ιατρούς ΕΣΥ,  ιδίως δε προς άρση κάθε τυπικού, λογιστικού  ή γραφειοκρατικού σχετικού εμποδίου, που ουσιαστικά χρησιμοποιείται ως «εργαλεία» αποφυγής της οφειλόμενης καταβολής.

       Σε αντίθετη περίπτωση, σας δηλώνουμε, έχοντες ιδιαίτερο έννομο συμφέρον, δικαίωμα αλλά και υποχρέωση προς προστασία των νομίμων επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών μας ιατρών, ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη δικαστική ενέργεια εναντίον παντός υπευθύνου για την παράνομη, καταχρηστική και απαράδεκτη αυτή κατάσταση.

       Με επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος και αξιώσεως των ιατρών ΕΣΥ – μελών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να ενεργήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η παρούσα να αντιγραφεί ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.

 

Πάτρα 19-6-2013

Για το Δ. Σ.

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Α. Μ. ΔΣΠ 636

Μιαούλη 33, Πάτρα, ΤΚ 262 22

τηλ. 2610 – 314.085, fax 2610 – 314.470

κιν.  6974 – 45.66.51

e-mail: [email protected]