Ενημέρωση για αλλαγές σε φορολογικά (έσοδα-έξοδα), πληρωμές τιμολογίων 14/1/14

ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΤΡΑ

Προς την
Πρόεδρο και το Δ.Σ.  του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Κυρία Πρόεδρε,
Σε απάντηση της από 13/1/2014 επιστολής του ΙΣΠ έχω να σας ενημερώσω για τα εξής:

Α. Ως προς τα έσοδα,  τα έξοδα και τα αντίστοιχα χρονικά περιθώρια των ελευθ. Επαγγελματιών έχει επέλθει αλλαγή τρόπου και χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών.
Συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά μήνα (πλέον θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι κινήσεις από 0,01 € και πάνω )
Συγκεκριμένα:

  • Η υποβολή των καταστάσεων θα γίνεται για τα έσοδα μέχρι την 15η του επόμενου μήνα.
  • Για τα έξοδα η προθεσμία υποβολής θα οριστεί μέχρι την υποβολή της εκάστοτε περιοδικής ΦΠΑ (για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία β΄ κατηγορίας ανά τρίμηνο και για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία γ΄ κατηγορίας ανά μήνα).
  • Το πρώτο τρίμηνο του 2014 θα αντιμετωπιστεί ελαστικά ως περίοδος προσαρμογής.
  • Οι χονδρικές συναλλαγές θα αποστέλλονται συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ και ανά μήνα.
  • Κάθε  έξοδο θα μπορεί να υποβληθεί με μια εγγραφή ανά ΑΦΜ.
  • Τα έξοδα που λαμβάνουν οι εταιρίες και έχουν εκδοθεί σε όνομα τρίτου θα συμπεριλαμβάνονται συγκεντρωτικά ανά μήνα ή ανά τρίμηνο σε μία εγγραφή δαπανών, χωρίς αντισυμβαλλόμενο.
  • Διορθώσεις στις καταστάσεις θα γίνονται μέχρι το τέλος του Οικονομικού έτους, όσον αφορά όμως το σκέλος των εσόδων θα υπάρχει πρόστιμο για την εκπρόθεσμη διόρθωση ή προσθήκη, καθώς θα πρέπει να συμβαδίζουν τα δεδομένα με την περιοδική ΦΠΑ.

Β.  Ως προς την πληρωμή των τιμολογίων άνω των 500 ευρώ, δεν εκπίπτουν δαπάνες άνω των 500,00 ευρώ, εάν η εξόφλησή τους, δεν γίνει μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος ή με επιταγή.

Το έγγραφο σε.pdf