Διαδικασία Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών των Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ

Αρ. Πρωτ. 4630

Πάτρα: 24/5/2013

Προς τα μέλη του Συλλόγου μας

που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Παρακαλούνται οι ελευθεροεπαγγελματίες που προσέρχονται στην τοπική μονάδα του ΕΟΠΥΥ με σκοπό να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του πρώην ΟΠΑΔ να προσκομίσουν μαζί τους απαραιτήτως και τις θεωρημένες αποδείξεις που ενδεχομένως έχουν εκδώσει σε μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς αυτό να έχει γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία.  Παράλληλα πρέπει να έχουν μαζί τους και δελτίο πιστωτικού τιμολογίου ώστε να εκδοθούν τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά με την έκπτωση του 10% ή 15%. Σας γνωστοποιείται ότι η διαδικασία μεταβολής των στοιχείων της οριστικοποίησης του φακέλου προσθέτει χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία.


Για τους συναδέλφους που έχουν παρουσιάσει διαφορές στον υπολογισμό του τελικού ποσού εκκαθάρισης με το ποσό της οριστικοποίησης του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να προσέλθουν στην τοπική μονάδα του ΕΟΠΥΥ για διευκρινίσεις, έχοντας υπόψιν ότι ο υπολογισμός των ληξιπρόθεσμων έχει συνοπτικά ως εξής:


1.    Το όριο για το 10 ή 15% αφορά τη συνολική μηνιαία δαπάνη των κλινικών και εργαστηριακών ιατρών (4000 και 15000 ευρώ αντίστοιχα), ασχέτως εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός φορολογικά παραστατικά μέσα στον ίδιο μήνα. Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από το 100% της συνολικής μηνιαίας οφειλής και υπολογίζεται ως ποσοστό 10 ή 15% στο σύνολο της οφειλής.


2.    Οι μήνες που έχουν δοθεί προκαταβολές του 90% και οι μήνες που έχουν υποβληθεί μετά τις 30/09/2011 εξαιρούνται από την παρούσα οριστικοποίηση.


Τέλος όσον αφορά τους συναδέλφους που έχουν δανειακή σύμβαση τύπου Factoring, σας ενημερώνουμε ότι η Πειραιώς Factoring έχει αποστείλει στα κεντρικά του ΕΟΠΥΥ πλήρες ενημερωτικό σημείωμα με το κατάλογο των ιατρών, το IBAN του Factoring και τη συνολική υπεύθυνη δήλωση. Για τις άλλες τράπεζες, πρέπει να υπάρχει συν-υπογραφή του δικαιούχου και της τράπεζας στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης καθώς να είναι γνωστό το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού Factoring της τράπεζας, ώστε να καταχωρηθεί σε ειδικό πεδίο στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαστοράκου Άννα                                         Σκρουμπής Γεώργιος