Δελτίο τύπου – Όροι και προϋποθέσεις στην εφαρμοζόμενη πολιτική φαρμάκου

 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  7221 / 5-9-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών στη συνεδρίαση στις 03/09/2013 κατέληξε στις ακόλουθες διαπιστώσεις και συμπεράσματα σε σχέση με την εφαρμοζόμενη πολιτική φαρμάκου:

 1. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνταγογράφηση από τους ιατρούς, ο συστηματικός έλεγχος των κυκλοφορούντων φαρμάκων και η δημοσιοποίηση των στοιχείων αδειοδότησης και των δειγματοληπτικών ελέγχων του ΕΟΦ όσον αφορά την κυκλοφορία των γενόσημων φαρμάκων στην χώρα. Υπενθυμίζεται ότι η αδειοδότηση από τον ΕΟΦ δίνεται σε φαρμακευτικό σκεύασμα και όχι σε δραστική ουσία. Άκρως απαραίτητη κρίνεται η δημιουργία “orange book” αντίστοιχου με αυτό του FDA, δηλαδή μία δυναμική βάση δεδομένων με την εκτίμηση της θεραπευτικής ισοδυναμίας των εγκεκριμένων γενόσημων φαρμάκων και τα επίπεδα βιοδιαθεσιμότητας αυτών (από 80 ως 125% έναντι του πρωτότυπου).
 2. Η επιλογή του φαρμακευτικού σκευάσματος και η ευθύνη της συνταγογράφησης είναι ιατρικό έργο (άρθρο 96 του Ν 4172) και προκύπτει κατά την κρίση του ιατρού, από τα αποτελέσματα των ελέγχων φαρμακοδυναμικής ισοδυναμίας και βιοδιαθεσιμότητας του ΕΟΦ, από την επιστημονική του γνώση και από την κλινική του εμπειρία.
 3. Το βιβλιάριο υγείας του ασθενούς ενέχει θέση ιατρικού ιστορικού και οφείλει να φέρει πληροφορίες σχετικά με την εμπορική ονομασία των ληφθέντων (πρωτότυπων ή γενόσημων) φαρμάκων, καθώς σε περίπτωση παρενεργειών και όταν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να δώσει σαφείς πληροφορίες σε σχέση με τη θεραπευτική του αγωγή, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο όπου μπορούν να αντληθούν χρήσιμες πληροφορίες από τον θεράποντα ιατρό.
 4. Στα χρόνια νοσήματα εφαρμόζονται θεραπευτικά πρωτόκολλα με βάση διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου εργαστηριακών παραμέτρων, που σχετίζονται με τη σταθερότητα της θεραπευτικής αγωγής. Η τυχαία επιλογή του όποιου σκευάσματος από αναρμόδια πρόσωπα κατά την εκτέλεση των συνταγών δραστικής ουσίας και η μηνιαία εναλλαγή σκευασμάτων ενδέχεται να προκαλέσει την απορρύθμιση των χρόνιων πασχόντων, με σημαντική αύξηση επιπλοκών που θα οδηγήσει σε αύξηση της νοσηρότητας και των δαπανών υγείας. Αυτή η τακτική θεωρείται άκρως επικίνδυνη.
 5. Είναι ευρέως γνωστό ότι τα γενόσημα σκευάσματα δεν είναι όλα ίδια, δεν έχουν όλα την ίδια κλινική αποτελεσματικότητα ή τις ίδιες παρενέργειες ούτε προβλέψιμη ταυτόσημη αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα. Ο ιατρικός κόσμος δεν αντιτίθεται στην επιλογή αξιόπιστου γενόσημου φαρμάκου, αλλά εναντιώνεται σε πρακτικές ισοπέδωσης των επιστημονικών κανόνων και στη στέρηση του αναφαίρετου δικαιώματος του γιατρού στην επιλογή του καταλληλότερου φαρμακευτικού σκευάσματος δια της ταυτότητάς του – εμπορικής ονομασίας, σύμφωνα με την επιστημονική του γνώση και την επαγγελματική του εμπειρία.
 6. Οποιαδήποτε αλλαγή στο προτεινόμενο από τον γιατρό εμπορικό σκεύασμα από οποιονδήποτε τρίτο, απαλλάσσει το γιατρό από οποιαδήποτε περαιτέρω επιστημονική και νομική ευθύνη.
 7. Κανένα συνταγογραφούμενο φάρμακο δεν επιτρέπεται να χορηγείται από το φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή.
 8. Η αναδρομική συνταγογράφηση φαρμάκων που χορηγήθηκαν στον ασφαλισμένο καθ’ υπόδειξη αναρμόδιων, χωρίς να προηγηθεί λήψη ιστορικού ή κλινική εξέταση του ασθενούς, συνιστά αντιδεοντολογική και παράνομη διαδικασία.
 9. Άμεση κρίνεται η καθολική εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
 10. Τέλος, δηλώνουμε κατηγορηματικά αντίθετοι στη μετακύληση του κόστους της εκάστοτε απαραίτητης φαρμακευτικής αγωγής στους ασφαλισμένους.

 Κρίνοντας ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική φαρμάκου δημιουργεί συνθήκες αυξημένου δημόσιου υγειονομικού κινδύνου:

 1. ζητούμε την άμεση ανάκληση της εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 96 του Νόμου 4172 και την άμεση απόσυρση της υπ’ αριθμόν ΑΠ27361/22-8-2013 εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ, ως ασύμβατη και ασυμβίβαστη με την εκτέλεση του ιατρικού επιστημονικού έργου.
 2. παραμένουμε εναρμονισμένοι με τις οδηγίες του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου  http://www.pis.gr/?MDL=pages&SiteID=390.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης
 2. ΠΙΣ – ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
 3. ΕΟΠΥΥ
 4. ΕΟΦ
 5. ΜΕΛΗ ΜΑΣ