Ανοιχτή επιστολή προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ – Ο επιχειρούμενος συμψηφισμός οφειλών ΕΟΠΥΥ με clawback δεν τηρεί τους όρους νομιμότητας βάσει της υπ’αριθμόν 1874_2017 απόφασης του ΣτΕ

Προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

κ. Μπερσίμη Σωτήριο

Αρ. πρωτ.: 7825/1-11-2017

 

 Αξιότιμε κ Πρόεδρε, 

Με τη συνημμένη υπ’αριθμ.1874/2017 απόφαση του ΣτΕ ακυρώθηκαν αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, που έλαβαν χώρα το 2012 (752/26.10.2012 και 805/14.11.2012) και με τις οποίες αποφασίσθηκε η μείωση τιμών ορισμένων εξετάσεων (μαγνητικών και αξονικών τομογραφιών, μικροβιολογικών, βιοχημικών, ορμονολογικών και ανοσολογικών) ως ανυπόστατες και ακυρωτέες, αφενός επειδή εκδόθηκαν από αναρμόδια αρχή (ΔΣ ΕΟΠΥΥ), καθώς δεν υπάρχει διάταξη, που να παρέχει τέτοια αρμοδιότητα στον ΕΟΠΥΥ, αφετέρου διότι, ενώ θεσπίζουν νέους κανόνες που αφορούν αόριστο αριθμό προσώπων και άρα είναι κανονιστικές, ουδέποτε δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την απόφαση αύτη προκύπτουν τα εξής:

(α) το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την μείωση των τιμών του κρατικού τιμολογίου παρανόμως και χωρίς να έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα,

(β) οι αποφάσεις αυτές και οι σχετικές μειώσεις που εισήγαγαν είναι ανυπόστατες,

(γ) μη υφισταμένων νομίμως των μειωμένων τιμών, ισχύουν αυτοδικαίως οι τιμές του κρατικού τιμολογίου προ των επίμαχων μειώσεων,

(δ) εκ του λόγου αυτού οι ιατροί διατηρούν ενεργό αξίωση να αμειφθούν βάσει των τιμών του κρατικού τιμολογίου προ των επίμαχων μειώσεων,

(ε) πρέπει να γίνει επανυπολογισμός των οφειλών rebate και clawback για το διάστημα κατά το οποίο εφαρμόσθηκαν οι άκυρες μειωμένες τιμές ακριβώς διότι ο αρχικός υπολογισμός τους στηρίζεται σ’αυτές δηλ. σε οικονομικό υπόβαθρο που κρίθηκε παράνομο και

(στ) εξ αυτού του λόγου ο συμψηφισμός απαιτήσεων των ιατρών ετών 2012-2015 με χρεώσεις από clawback και rebate ετών 2013-2015, που επιχειρείται από τον ΕΟΠΥΥ, στηρίζεται σε οικονομικά μεγέθη που δεν ισχύουν πλέον και έτσι δεν μπορεί να διενεργηθεί μέχρι να γίνει νέα εκκαθάριση δηλ. επανυπολογισμός των απαιτήσεων των ιατρών και των χρεώσεων clawback-rebate επί τη βάσει των τιμών προ των παρανόμων μειώσεων.

Κατά συνέπεια, ο επιχειρούμενος συμψηφισμός του clawback από τον ΕΟΠΥΥ δεν τηρεί τους όρους νομιμότητας.

Τηρώντας ρητή επιφύλαξη για τα νόμιμα δικαιώματα των μελών μας,

Μετά τιμής,

Η Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας

 Άννα Μαστοράκου             Γεώργιος Πατριαρχέας

H υπ’αριθμ.1874/2017 απόφαση του ΣτΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  • Υπουργός Υγείας, κ Ξανθός Ανδρέας
  • Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ Πολάκης Παύλος
  • Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
  • Ιατρικοί Σύλλογοι
  • ΠΟΣΙΠΥ, ΠΑΣΙΔΙΚ, ΠΟΣΚΕ, ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ