Αίτημα εισαγγελικής παρέμβασης από τον ΙΣΠ για την αποκλειστική διάθεση ποσού 24 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ στην Αττική

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ. πρωτ.: 2260/4-3-2015

 

Προς Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

 

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα,

        Σας γνωρίζουμε ότι με τον πρόσφατο νόμο 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 38/17-2-2014) έπαυσε η λειτουργία των εργαστηρίων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Εκ του λόγου αυτού, από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη των δαπανών των συγκεκριμένων εργαστηρίων προέκυψε αδιάθετο ποσό (υπόλοιπο) ύψους € 24.000.000 για το έτος 2014.

       Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών είχε ζητήσει αύξηση του προϋπολογισμού για το Νομό Αχαΐας, λόγω του ότι διέθετε 4 δημόσια πολυϊατρεία που έπαυσαν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της παραπάνω μεταρρύθμισης και λόγω του ότι εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί υγειονομικά πληθυσμό από όμορους νομούς και τα νησιά λόγω έλλειψης του αντίστοιχου εξειδίκευσης ή τεχνολογικού εξοπλισμού (μαγνητικός τομογράφος). Υπήρχε αντίστοιχη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για αναλογική διάθεση στους Νομούς με βάση τα στοιχεία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Αυτό άλλωστε επιβαλλόταν και με βάση τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ9 / οικ. 70521 / 2014 υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε στο φύλλο Ε. τ. Κ. 2243 Β΄ της 18-8-2014 και αφορά το λεγόμενο «πλαφόν» (ανώτατο όριο δαπάνης ιατρικών επισκέψεων), που στο άρθρο 1 «Δαπάνη διαγνωστικών εξετάσεων σε ιδιώτες παρόχους και διαχείριση υπερβάσεων του προϋπολογισμού» ορίζει τα εξής: «Η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Y.) υπηρεσίες ιδιωτών παρόχων ανοικτής νοσηλείας (διαγνωστικά εργαστήρια, ιατροί, φυσικοθεραπευτήρια και φυσικοθεραπευτές) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) 0671 για το 2014. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός της δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το 2014, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που προσδιορίζεται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Y9Α/οικ.62558/15-07-2014 «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας» του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2111/01.08.2014) …»

       Στο δε άρθρο 2 «Κατανομή ορίου δαπάνης ανά Νομό και ανά ιδιώτη  πάροχο» ορίζει ότι:  «Τα ποσά που αντιστοιχούν στα ετήσια όρια δαπάνης στον ΚΑΕ 0671, όπως αυτά ορίστηκαν στο προηγούμενο άρθρο, κατανέμονται στους πενήντα ένα (51) νομούς της χώρας. Για την κατανομή αυτή λαμβάνονται υπόψη η αναλογία του πληθυσμού κάθε νομού σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό της χώρας, βάσει των στοιχείων της απογραφής πληθυσμού του έτους 2011 και οι αιτηθείσες δαπάνες για διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις για το έτος 2013 σε κάθε νομό. Η διαδικασία της κατανομής των ποσών που αντιστοιχούν στο ετήσιο όριο δαπάνης ανά νομό ορίζεται, ως ακολούθως. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ετήσιο όριο δαπάνης, όπως έχει προσδιορισθεί στο προηγούμενο άρθρο, πολλαπλασιάζεται με την αναλογία του πληθυσμού κάθε νομού στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας και το ποσό που προκύπτει αντιστοιχεί στο ετήσιο όριο δαπάνης κάθε νομού. Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσόν που αντιστοιχεί στο ετήσιο όριο δαπάνης κάθε νομού, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, υπερβαίνει την αιτηθείσα δαπάνη του έτους 2013, ως ετήσιο όριο δαπάνης ορίζεται η αιτηθείσα ετήσια δαπάνη του έτους 2013 κάθε νομού. Τα ποσά που προκύπτουν ως διαφορές από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ανακατανέμονται στους νομούς των οποίων το ετήσιο όριο δαπάνης υπολείπεται της αιτηθείσας δαπάνης του έτους 2013, αναλογικά με τη σχέση του πληθυσμού του νομού προς τον πληθυσμό της χώρας. Η οριζόμενη κατανομή των προηγουμένων εδαφίων της παρούσας παραγράφου εμφαίνεται στο παράρτημα Α που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Η τηρητέα διαδικασία της κατανομής του ποσού που αντιστοιχεί στο ετήσιο όριο δαπάνης σε κάθε πάροχο ορίζεται όπως περιγράφεται ακολούθως: το ποσό που αντιστοιχεί στο ετήσιο όριο δαπάνης κάθε νομού κατανέμεται στους παρόχους του νομού, ανά ΑΦΜ, αυτού με βάση την αναλογία της αιτηθείσας ετήσιας δαπάνης του παρόχου για το έτος 2013 προς τη συνολική ετήσια αιτηθείσα δαπάνη του έτους 2013 του ιδίου νομού. Η αναλογία αυτή πολλαπλασιάζεται με το ετήσιο όριο δαπάνης του ιδίου νομού για το έτος 2014, όπως εμφαίνεται στο παράρτημα Α, που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Το ποσό που προκύπτει αποτελεί το ετήσιο όριο δαπάνης του παρόχου, ανά ΑΦΜ, το οποίο διαιρείται σε δωδεκατημόρια. Το κάθε δωδεκατημόριο αποτελεί το μηνιαίο ανώτατο  όριο δαπάνης κάθε παρόχου και τυχόν υπέρβαση δαπάνης, όπως αυτή υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών που υποβάλλει ο πάροχος στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ρυθμίζεται όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας».

       Όπως πληροφορηθήκαμε από το υπ’ αριθ. 277 / 4-2-2015 έγγραφο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, το οποίο και σας επισυνάπτουμε, το κονδύλιο αυτό των 24 εκατομμυρίων ευρώ διατέθηκε αποκλειστικά σε εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα του Νομού Αττικής με απόφαση της Πολίτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας !

       Η άδικη και προφανώς παράνομη αποκλειστική κατανομή του κονδυλίου αυτού στην Αττική προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στη λειτουργία των ιδιωτικών διαγνωστικών μονάδων υγείας (εργαστηρίων, διαγνωστικών κέντρων) του νομού Αχαΐας, που αναγκάστηκαν να καλύψουν το κόστος της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων χωρίς την αντίστοιχη χρηματοοικονομική κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ, δημιουργώντας δυνητικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία από την έλλειψη κάλυψης του ανελαστικού κόστους λειτουργίας των ιδιωτικών διαγνωστικών μονάδων υγείας (αναλώσιμα αντιδραστήρια, συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού, μισθοδοσία και εισφορές προσωπικού, κλπ).

       Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να διερευνήσετε γιατί και πώς αλλά και με ποιον ακριβώς τρόπο πραγματοποιήθηκε η διανομή του ως άνω ποσού αποκλειστικά στην Αττική και σε ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διότι έχουμε την άποψη ότι η αποκλειστική διάθεση των 24 εκατ. ευρώ  στον ιδιωτικό διαγνωστικό τομέα του ΕΟΠΥΥ στην Αττική και μόνον υπήρξε παράνομη και αντίθετη με το άρθρο 2 της παραπάνω υπουργικής απόφασης, θεωρούμε δε ότι έγινε σκόπιμα προκειμένου ωφεληθεί ο ιδιωτικός διαγνωστικός τομέας της Αττικής, επί τεράστια ζημία των άλλων, όπως ιδίως της Αχαΐας αλλά και άλλων Νομών (λ. χ. Θεσσαλονίκης και Λάρισας) που καλύπτουν πολύ ευρύτερες πληθυσμιακά περιοχές και επλήγησαν καίρια από την παράνομη αυτή διαδικασία.

 

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                   Γεώργιος Πατριαρχέας

Κοινοποίηση:

  1. ΠΙΣ – Ιατρικοί Σύλλογοι
  2. Μέλη μας