Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ’ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

Πατήστε παρακάτω προκειμένου να δείτε την ΠΟΛ 1191/12-8-2014

Φορολογική μεταχείριση claw back και rebate από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας -7ΖΜΧΗ-041-